Monitoring

Administratorem Państwa danych osobowych:

• w postaci Państwa wizerunku oraz numeru rejestracyjnego pojazdu utrwalonych na kamerach monitoringu wizyjnego,
• w postaci imienia i nazwiska podanych w księgach wejść i wejść (w tym również pozostałych danych osobowych zawartych w dokumentach ze zdjęciem okazywanych, bez prawa kopiowania, w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej wpisu),

znajdujących się w budynku myhive NIMBUS w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98 (Budynek), jest Nimbus Real sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000069289 (Administrator).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób przebywających na terenie Budynku, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 odpowiednio lit. f) oraz d) Rozporządzenia UE 2016/679 ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Obszar Budynku objęty monitoringiem przez Administratora:

• drzwi wejściowe do Budynku;
• korytarze/lobby ogólnodostępne w Budynku;
• windy ogólnodostępne Budynku;
• otoczenie Budynku: parking wewnętrzny i zewnętrzny, wjazdy do Budynku, strefa dostaw, wewnętrzne drogi dojazdowe.

Przetwarzane w ramach monitoringu Państwa dane osobowe udostępniane są:

• IMMOFINANZ Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 289401: jako spółce w koncernie IMMOFINANZ zapewniającej wsparcie zarządcze, administracyjne oraz doradztwo prawno-księgowe na rzecz podmiotów z grupy IMMOFINANZ mających siedzibę na terytorium Polski, w tym Administratora;
• Knight Frank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 134273: zarządcy Budynku;
• Securitas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 36743: zapewniającej ochronę osób i mienia na terenie Budynku;
• firmom instalującym i serwisującym urządzenia infrastruktury monitoringu na terenie Budynku;

Państwa dane osobowe utrwalone w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane są przez do 14 dni od nagrania, a następnie usuwane. W przypadku zwrócenia się w tym okresie z uzasadnionym żądaniem dostępu do nagrania, nagranie objęte żądaniem zostanie w celach dowodowych utrwalone na odrębnym nośniku i przechowane do czasu przekazania sądowi lub innemu organowi publicznemu bądź przedawnienia roszczeń związanych z nagraniem. Państwa dane osobowe zawarte we wpisie do księgi wejścia i wyjścia przechowywane są nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z celu przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora zapewnienia łatwego dostępu do treści danych osobowych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dochodzić przysługujących Państwu praw związanych z ochroną Państwa danych osobowych oraz uzyskać dodatkowe informacje mogą Państwo pod adresem internetowym: http://www.IMMOFINANZ.com/dsgvo lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.

W przypadku uznania, że Administrator narusza Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat myhive?

Spotkaj się z nami by dowiedzieć się więcej.

myhive – marka IMMOFINANZ

myhive to nowy wymiar pracy i tworzenia przestrzeni dla firm odnoszących sukces. Dzięki koncepcji, która spełnia wszelkie możliwe potrzeby i zapewnia otoczenie, w którym ludzie czują się dobrze, biura myhive wyznaczają nowe standardy w pięciu europejskich krajach.
IMMOFINANZ AG zaktualizowała swoją politykę plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszej strony. Dotyczy to również plików cookie ze stron oferentów zewnętrznych, zajmujących się mediami społecznościowymi, reklamą i analizami. Takie pliki zewnętrznych oferentów mogą śledzić korzystanie użytkownika ze strony. Plików cookie używamy również do analiz statystycznych. Podobnie robią nasi partnerzy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.
Akceptuję cookies Wyłącz pliki cookie